ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ ល្ខោន Khon ថៃ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូលជាផ្លូវការក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក! - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ ល្ខោន Khon ថៃ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូលជាផ្លូវការក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក!

29/11/2018
នា​អំឡុង​ពេល​ជាង​មួយ​ម៉ោង​មុន​នេះ ល្ខោន Khon ថៃ ត្រូវ​បាន​អង្គការ​ UNESCO សម្រេច​ជា​ផ្លូវ​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភ័ណ្ឌ​អរូបីយ​នៃ​មនុស្ស​ជាតិ។

ខាងក្រោម​ជាបណ្ដារូបភាពមួយចំនួនអំពី ល្ខោន Khon របស់ប្រទេសថៃ៖

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៤

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៤

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៦

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១០
សូម​បញ្ជាក់​ថា៖ សេចក្ដី​សម្រេច​មួយ​នេះ ធ្វើ​ឡើង​មួយ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​អង្គការ UNESCO​ បាន​យល់​ព្រម​បញ្ចូល​ល្ខោន​ខោល​ខ្មែរក្នុង​បញ្ជី​ខាង​លើ។


ប្រភព៖ UNESCO