ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

[ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ]

អគ្គនាយកសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែកបានប្រជុំជាមួយមន្ត្រីក្រោមឱវាទស្តីពីផ្នែក សារព័ត៌មាន និង រឿងធ្វើវិសោនកម្មច្បាប់ថ្មី ស្តីពីច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនៅសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែក!!!

Soeurm Ro 1/18/2019
ខេត្តបាត់ដំប៖   លោកអគ្គនាយក សែម សំណាង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយមន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់គាត់ ដើម្បី ជជែកពិភាក្សា អំពីការធ្វើវិសោនកម្ម ច្...អានលម្អិត
អគ្គនាយកសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែកបានប្រជុំជាមួយមន្ត្រីក្រោមឱវាទស្តីពីផ្នែក សារព័ត៌មាន និង រឿងធ្វើវិសោនកម្មច្បាប់ថ្មី ស្តីពីច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនៅសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែក!!! អគ្គនាយកសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែកបានប្រជុំជាមួយមន្ត្រីក្រោមឱវាទស្តីពីផ្នែក សារព័ត៌មាន និង រឿងធ្វើវិសោនកម្មច្បាប់ថ្មី ស្តីពីច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនៅសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែក!!! Reviewed by Soeurm Ro on 1/18/2019 Rating: 5

កម្មវិធីប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ក្រោមអធីបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោក សែម សំណាង អគ្គនាយក នៃសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែក!!!

Soeurm Ro 1/16/2019
បាត់ដំបង៖ នៅវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែកខេត្តបាត់ដំបងដែលជាសាខាកណ្តាលបានបើកកម្មវិធីប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ហើយដែលត្រូវជាគម្រប់ខួបលើក...អានលម្អិត
កម្មវិធីប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ក្រោមអធីបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោក សែម សំណាង អគ្គនាយក នៃសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែក!!! កម្មវិធីប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ក្រោមអធីបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោក សែម សំណាង អគ្គនាយក នៃសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែក!!! Reviewed by Soeurm Ro on 1/16/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.