នេះ​តម្លៃ iPhone XS Max មួយ​ទឹកមាន​ដាក់​លក់​តាម​ហាងហើយ! - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

នេះ​តម្លៃ iPhone XS Max មួយ​ទឹកមាន​ដាក់​លក់​តាម​ហាងហើយ!

15/11/2018
តម្លៃ​ទូរសព្ទ iPhone XR, XS និង XS Max ដាក់​លក់​តាម​ហាង នៅ​តែ​បន្ត​ប្រែ​ប្រួល​តម្លៃ​ដោយ​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​បន្តិច​បៀប​ធៀប​និង​តម្លៃ​ពី​សប្ដាហ៍​មុន ។
សម្រាប់​តម្លៃ​ មាន​ធានា​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្លូវ​ការ​ ពុំ​មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​តម្លៃ​ឡើយ។ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ ដែរ iPhone XS Max មាន​លក់​មួយ​ទឹក​ហើយ​សម្រាប់​ទំហំ 64GB និង 256GB តាម​ការ​បង្ហាញ​ពី​ហាង Apple Gold

ខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃ iPhone XR / iPhone XS / XS Max មួយ​ទឹក៖
តម្លៃ iPhone XS Max ​ស៊ីម​មួយ៖
 • iPhone XS Max ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ០៦៥ ដុល្លារ។
 • iPhone XS Max ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ១៦៥ ដុល្លារ។
តម្លៃ​ថ្មី​ដាក់​លក់​តាម​ហាង៖
iPhone XR ស៊ីមពីរ៖
 • iPhone XR ទំហំ 64GB តម្លៃ​ខ្ទង់ ៨៣០ ដុល្លារ។
 • iPhone XR ទំហំ 128GB តម្លៃ​ខ្ទង់ ៨៩០ ដុល្លារ។
 • iPhone XR ទំហំ 256GB តម្លៃ​ខ្ទង់ ១ ០១០ ដុល្លារ។
iPhone XS ស៊ីម​មួយ៖
 • iPhone XS ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ១ ០៥០ ដុល្លារ។
 • iPhone XS ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ១ ២២០ ដុល្លារ។
 • iPhone XS ទំហំ 512GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ១ ៣៦០ ដុល្លារ។
iPhone XS Max ស៊ីម​ពីរ៖
 • iPhone XS Max ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ១ ១៧០ ដុល្លារ។
 • iPhone XS Max ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ១ ៣១០ ដុល្លារ។
 • iPhone XS Max ទំហំ 512GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ១ ៤៦០ ដុល្លារ។
សូមបញ្ជាក់ថា៖ តម្លៃ​អាច​ប្រែប្រួល​បន្តិច​បន្តួច​បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ផ្សាយ និង​នៅ​តាម​ហាង​ផ្សេង​និមួយៗ។

ប្រភព៖ Apple Gold