រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការអនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន និងអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់ ចូលរួមសហការ

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការអនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៩។ នេះបើតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន VOB News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានឱ្យដឹងថា ដើម្បីឱ្យការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៩ ទទួលបានជោគជ័យ និងលទ្ធផលល្អប្រសើរ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការអនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន និងអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់ ចូលរួមសហការ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការអនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន និងអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់ ចូលរួមសហការ Reviewed by Laiheang Vobfm on 3/01/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.