ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងែនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ អាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងកើនកំដៅឡើងវិញ!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ដោយបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ អាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្ដើមមានកំណើនឡើងវិញ (កើនកំដៅ) បន្ទាប់ពីសម្ពាធខ្ពស់នៅប្រទេសចិន ចាប់ផ្ដើមថយចុះឥទ្ធិពល។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដូចខាងក្រោម៖


ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងែនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ អាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងកើនកំដៅឡើងវិញ! ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងែនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ អាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងកើនកំដៅឡើងវិញ! Reviewed by Laiheang Vobfm on 1/28/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.